Salgsvilkår

Standard salgsvilkår for forbrukerkjøp av varer og tjenester over internett – Heim Bokhandel AS. Oppdatert Februar 15 2021


1. Avtalen 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. 

2. Partene 

Selger er Heim Bokhandel AS, Steinkjellergaten 9, 5003 Bergen, [email protected], telefon 452 18 383 , org.nr 922 278 121, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

3. Pris 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

4. Avtaleinngåelse 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

5. Betalingen 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt tjenesten er blitt bestilt av kjøperen. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten er utført. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen. og er på minimum 10 dager fra mottak. 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6.Levering 

Ved levering utenfor Norge vil du ikke bli belastet norsk merverdiavgift. Du er selv ansvarlig for betale avgift og toll til ditt lands myndigheter. 

7. Risikoen for tjenesten 

Risikoen for tjenesten går over på kjøper når han har fått tjenesten levert i tråd med punkt 6. 

8. Angrerettloven 

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp dersom kjøpesummen er på over kr. 300. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Eventuell returporto må betales av deg. 

9. Spesialbestillinger 

Personaliserte produkter med trykk kan dessverre ikke byttes eller returneres da dette regnes som spesialbestillinger. 10. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav.

 Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter 

omstendighetene kreve oppfyllelse og/eller heve avtalen fra selgeren. 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn væres kriftlig. 

10. Oppfyllelse 

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. 

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun ikke påberoper misligholdet innen rimelig tid fra misligholdet ble oppdaget. Heving 

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. 

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

Reklamasjon. Dersom det skulle være en feil på varen du har mottatt, ber vi deg ta kontakt  på e-post med dokumentasjon på dette (f.eks. bilde av varen). Defekt vare erstattes med ny og vi sender etikett for fri retur.

Bytte av vare. Varen kan byttes innen 14 dager etter at varen ble mottatt. Frakt påløper.

Når det gjelder kurs, er påmeldingen bindende, Eventuell avbestilling må skje senest en uke før kursstart. Dersom avbestilling skjer etter dette tidspunkt, forfaller kursavgiften til betaling fullt ut. Dette gjelder uavhengig om du møter på kurs eller ikke. Kjøpet kan likevel overføres til annen deltager ved å melde fra om dette.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene heve avtalen og ikke levere tjenesten. 

12. Garanti 

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. 

13. Personopplysninger 

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

14. Konfliktløsning 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller http://www.forbrukerradet.no.